วิทยาลัยบางแสน เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยบางแสนนั้นได้ยุบรวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนแล้ว

ปัจจุบันยังคงมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ คือ หอพักนิสิตชาย 16 และ 17

และอาคารอนุรักษ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ปัจจุบันคือโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เดิมคือโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองมน ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นแสนสุขตามการเปลี่ยนชื่อตำบล

ต่อมาได้โอนกิจการของโรงเรียนให้ทางวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสนดูแลในปี2499

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.st.buu.ac.th/new/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=50 เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตฯ

เรือนรับรองเขาสามมุข ได้สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี 2488

เพื่อใช้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญ แขกของรัฐบาล อาคันตุกะจากต่างประเทศ และใช้ประชุมคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบันกองทัพบก ดูแลรับผิดชอบบริเวณบ้านพักหลังนี้

ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่มีแนวคิดที่สำคัญต่อการศึกษาไทย

http://th.wikipedia.org/wiki/ปิ่น_มาลากุล  ประวัติของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี อดีตอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตราชบัณฑิต

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาคนแรก (ในสมัย วศ. บางแสน)

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่งทราบเหมือนกันมีคณะพยาบาลศาสต์ด้วยเนอะ ประวัติเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ใช่ค่ะ

#1 By on 2010-01-18 23:31